TH | EN

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ารับฟังธรรม [28.04.2015]

      เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง นำโดย คุณพิณวิภา  หลายสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายในการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวนกว่า ๕๐ คน  เข้านมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ และรับฟังการบรรยายธรรมหัวข้อ "อิทธิบาททางแห่งความสำเร็จ” โดย พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน