TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร(อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร(อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [11.04.2015]

     เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น.ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

     พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) นับเป็นพระเถระที่มีคุณูปการ ต่อวัดพระเชตุพนและพระุพุทธศาสนา มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้มีผลงานทางวิชาการและได้รวบรวมวิช่าการแขนงต่างๆ เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน แก่ศิษยานุศิษย์เป็นประจำ จนได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรและได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นับเป็นเกียรติประวัติแก่วัดพระเชตุพนเป็นอย่างยิ่ง

     คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวง ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของพระครูสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) จงได้เสวยทิพยสุขในสัมปรายภพ ทุกประการเทอญ

                                                                        คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน