TH | EN

นักศึกษาพยาบาลทัศนศึกษาวัดโพธิ์ [19.03.2015]

      วัดโพธิ์ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาของไทยในหลายสาขา  ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ที่ผ่านมา  นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๖๒ คน ได้มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ โดยมีพระมหาอุดม ปญฺญาโก เป็นพระวิทยากรนำชมและบอกเล่าถึงความสำคัญของวัดโพธิ์ รวมถึงความรู้ด้านการแพทย์ที่ปรากฎอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ที่ทำให้วัดโพธิ์ได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย