TH | EN

เณรน้อยเที่ยววัดโพธิ์ [14.03.2015]

       เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา  สามเณร ๗๒ รูปจากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  ที่เป็นนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ โดยมี พระชัยพร จากแผนกทัศนศึกษา เป็นพระวิทยากรนำชมและบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวัดประจำรัชกาลที่ ๑ ที่เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกแห่งนี้