TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • ภาพบรรยากาศการจัดตั้งโรงทานแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

ภาพบรรยากาศการจัดตั้งโรงทานแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว [11.03.2015]

     ตามที่วัดพระเชตุพนได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดตั้งโรงทานและให้บริการอาหารฟรีแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยววัดโพธิ์ ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘นั้น สร้างบรรยากาศและความประทับใจให้กับญาติโยมและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและร่วมรับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก