TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ [11.02.2015]

    เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม  ได้นำพระบัญชาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ดำรงตำแหน่งปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕