TH | EN

ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพน [10.02.2015]

      ตามที่วัดพระเชตุพน ได้มีการจัดฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงานวัด ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่ง ตอนนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ๒ วัน พนักงานวัดได้มีโอกาสรับฟัง การบรรยายจากวิทยากรในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา  นักพูดชื่อดัง  คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการโทรทัศน์  รวมถึงพระวิทยานักพูดของวัดพระเชตุพน พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)  ซึ่งต่างก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานวัดอย่างต่อเนื่อง สร้างสีสันและบรรยากาศการฝึกอบรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น