TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ระเบียบการกิจกรรมการแข่งขันวันอาสาฬหบูชา

ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

วันที่ ๗,๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

งานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๙

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"

วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๖
สนามสอบที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙