TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประการผลการแข่งขัน

งานวันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

งานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๙

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"

วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน