TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วัดพระเชตุพน มีพระเถระระดับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ๒ รูป และตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญอีก ๑ รูป มีดังนี้
๑. พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) กุฏิคณะเหนือ น.๑
๒. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙) กุฏิคณะกลาง ก.๑๙
๓. พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔) กุฏิคณะกลาง ก.๗

วัดพระเชตุพน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยมีการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ตักบาตรอาหารแห้ง เป็นต้น ตลอดวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้

เนื่องในวาระ พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

โดย วัดพระเชตุพนปีนี้ ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้า ฯ เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ถึง ๓ รูป ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ด้วยกัน อันได้แก่  พระวิเชียรธรรมคุณาธาร , พระสุธีธรรมานุวัตร และ พระครูฌานวิรัต

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.
ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี (ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต)
----------------
ในวันนี้
- คุณลักขณา รักธรรม และครอบครัว
- คณะศรัทธาจากลาดปลาเค้า-รามอินทรา
ร่วมเป็นเจ้าภาพ

โครงการปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญ
ร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ พร้อมทั้งอุทิศถวาย และ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ณ ศาลาการเปรียญ
(ครั้งที่ ๗) วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ครั้งที่ ๘) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
สอนตามแนวแห่งสติปัฎฐาน ๔ "พองหนอ ยุบหนอ"

โดย..ทีมพระวิปัสสนาจารย์
ที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติและการสอน จาก..สำนักวิปัสสนา วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน  สหภาพเมียนมาร์
ดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน