TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ระเบียบการกิจกรรมการแข่งขันวันอาสาฬหบูชา

ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

วันที่ ๗,๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เทศน์มหาชาติวัดโพธิ์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กำหนดการ....

พิธีบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

งานครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๔ พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมสงฆ์ น. ๑๖ วัดรพระเชตุพน