TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพองยุบ) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา วัดพระเชตุพน บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม

"พรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อน หากชาตินี้คุณพลาดการปฏิบัติไป เกิดชาติใหม่คุณแน่ใจหรือว่า จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาและได้โอกาสเช่นนี้อีก"....สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระเชตุพน โดย พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙ .

เปิดรับสมัครเยาวชน ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561

.....รับสมัครเพียง 99 รูปเท่านั้น เริ่ม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

เอกสารที่ต้องเตรียม

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. สำเนาบัตรประชาชน

๓. รูปถ่าย

สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานวัดพระเชตุพน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ....

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๖๐

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม