TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

งานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร - น้ำปานะ

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

๒๖ มีนาคม - ๙ เมษายน 2560

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2560

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2560

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม วันมาฆบูชา

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10-11-12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วัดพระเชตุพน มีพระเถระระดับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ๒ รูป และตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญอีก ๑ รูป มีดังนี้
๑. พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) กุฏิคณะเหนือ น.๑
๒. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙) กุฏิคณะกลาง ก.๑๙
๓. พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔) กุฏิคณะกลาง ก.๗