TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันมูลนิธีสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ หอประชุมสงฆ์ น.๑๖

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โครงการบวชสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กำหนดการบำเบ็ญกุศลรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๑

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐