ในช่วงที่ผ่านมาทางเว็บมาสเตอร์ได้เปิดให้บริการเว็บไซด์และfacebook วัดโพธิ์
ซึ่งทางเว็บมาสเตอร์ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามมาโดยตลอด และทางเว็บมาสเตอร์ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า
จะขอหยุดให้บริการชั่วคราวและจะแจ้งให้ทุกท่าน ทราบอีกครั้งเมื่อมีการให้บริการให้โอกาสต่อไป
ด้วยความเคารพ เว็บมาสเตอร์